admin No Comments

La data de 10 februarie 2022, Monitorul Oficial nr 138 a publicat ordinul ANAF nr 179 din 8 februarie 2022 privind modificarile D205  „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”

OPANAF nr 179/2022

Art. 1. — Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare:
a) 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/l, prevăzutîn anexa nr. 1;
b) 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitulsuportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”, cod 14.13.01.13/v.n., prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 2. — Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2021.
Art. 3. — Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. — Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. — Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea1.

Baza legală OPANAF nr 179/2022

  • Art. 682, art. 96, art. 114 alin. (2) lit. k1), art. 115 alin. (12), art. 132 alin. (2), art. 230 alin. (5) lit. f), art. 231 și art. 233 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
  • Avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 743.167 din data de 26.01.2022, 
  • Art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
  • Art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  • Art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Instrucțiuni privind formularul 205

Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), pentru următoarele tipuri de venituri:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
d) venituri din pensii;
e) venituri din premii;
f) venituri din jocuri de noroc;
g) venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal;
h) venituri din activități independente prevăzute la art. 682 din Codul fiscal și venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal.

2. Declarația se depune și de intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate pentru câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu excepția veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.

3. În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular.

4. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

5. Termenul de depunere a declarației
5.1. Declarația se completează și se depune anual:
a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop.
5.2. Declarația rectificativă se întocmește pe tipuri de venit și va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială.
5.3. În cazul în care declarația se corectează prin eliminarea unei poziții declarate eronat în declarația inițială, se va proceda astfel:
a) în tabelul de la cap. IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, altele decât cele de la cap. V”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col. 7—10 se va înscrie cifra „0” (zero);                                                                                                                                                        b) în tabelul de la cap. V „Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende” se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col. 3—6 se va înscrie cifra „0” (zero).

6. Organul fiscal central competent
6.1. Declarația se depune la organul fiscal central la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală.
6.2. În cazul plătitorilor de venit nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declarația se depune la organul fiscal central pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

7. Modul de depunere a declarației
7.1. Declarația se completează cu ajutorul programului de
asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere
la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
7.2. Programul de asistență este pus la dispoziția
contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate
fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, la adresa www.anaf.ro

Completarea declarației

1. Perioada de raportare
În rubrica „Anul” se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2021) anul pentru care se completează declarația.

2. Căsuța „Declarație rectificativă” se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative.

3. Căsuța „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” se completează cu X în situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.

4. În caseta „Cod de identificare fiscală a succesorului” se înscrie codul de identificare fiscală a succesorului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5. Cap. I „Date de identificare a plătitorului de venit”
5.1. În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
5.2. În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența.
5.3. În situația în care declarația se completează de către un împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală al persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcția/Calitatea” din formular se înscrie „Împuternicit”.
5.4. În cazul în care plătitorul de venit are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.
5.5. În rubrica „Denumire/Nume, prenume” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de venit.
5.6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

6. Cap. II „Date recapitulative”
6.1. Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate la cap. IV și V pe tipuri de venit.
6.2. Col. 2—6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.

7. Cap. III „Date privind natura veniturilor”
7.1. Se înscrie (selectează) tipul de venit plătit, corespunzător tipului de venit cuprins în lista de la cap. I
„Depunerea declarației”, pct. 1 și 2.
7.2. Categoria „Venituri din jocuri de noroc” se selectează în cazul veniturilor din jocuri de noroc pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă de către organizatorii sau plătitorii de venituri, impozitul fiind final.
7.2.1. Declarația cuprinde și impozitul pe veniturile realizate de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în România.
7.3. Categoria „Venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal” se selectează în cazul veniturilor din alte surse pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri, impozitul fiind final, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal.
7.4. În categoria „Venituri din activități independente prevăzute la art. 682 din Codul fiscal și venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal” se cuprind veniturile prevăzute la art. 682 și art. 114 alin. (2) lit. k1) din Codul fiscal, realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.

8. Cap. IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, altele decât cele de la cap. V”
Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pe beneficiari de venit.
Col. 1 — se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă și/sau a efectuat plata veniturilor.
Col. 2 — se completează, după caz, „rezident” sau „nerezident”, potrivit situației fiecărui beneficiar de venit de la momentul realizării venitului.
Col. 3 — se completează numai în situația beneficiarilor de venit nerezidenți, înscriindu-se statul al cărui rezident este persoana nerezidentă la momentul realizării venitului.
Col. 4 — se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col. 5 — se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă.

Col. 6 — se completează numai în cazul persoanelor fizice nerezidente care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente, nu este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidență fiscală. În această situație se înscrie „x” la poziția corespunzătoare beneficiarului de venit.

Col. 7 — se înscrie suma reprezentând totalul câștigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.

Col. 8 — se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Col. 9 — se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal.
1. Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
2. Coloana se completează numai pentru categoriile de venituri prevăzute la cap. I „Depunerea declarației” pct. 1 lit. b)—h).

Col. 10 — se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat și reținut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.
1. Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
2. Coloana se completează numai pentru categoriile de venituri prevăzute la cap. I „Depunerea declarației” pct. 1 lit. b)—h).

9. Cap. V „Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende” se completează de către plătitorii de venituri din dividende, pentru fiecare persoană fizică beneficiară.
Col. 1 — se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 — se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 — se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând totalul venitului distribuit din dividende, într-un an fiscal.

Col. 4 — se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând totalul venitului plătit acționarilor sau asociaților din dividendele distribuite, într-un an fiscal.

Col. 5 — se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând baza de calcul al impozitului, într-un an fiscal.

Col. 6 — se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat și reținut în cursul anului.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor

Instrucțiuni privind formularul 207

Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri prevăzuți la art. 224 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art. 224 alin. (2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Declarația se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaționale la care România este parte, după caz.
Formularul se completează și se depune și de către plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

2. În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri se completează un singur formular.
Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în același formular câte un tabel (cap. IV), înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

3. Declarația se completează pentru următoarele categorii de venituri realizate de beneficiari de venit nerezidenți:
3.1. Venituri pentru care plătitorul de venituri are obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal, respectiv convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state:
a) venituri din dividende, potrivit art. 223 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
b) venituri din dobânzi, potrivit art. 223 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
c) venituri din redevențe, potrivit art. 223 alin. (1) lit. d) și e) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
d) venituri din comisioane, potrivit art. 223 alin. (1) lit. f) și g) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
e) venituri din activități sportive și de divertisment, potrivit art. 223 alin. (1) lit. h) și art. 227 alin. (1) din Codul fiscal;
f) venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unui rezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal;
g) venituri din servicii prestate de persoane nerezidente, potrivit art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l) din Codul fiscal sau plăți pentru servicii tehnice potrivit art. 12 „Redevențe și plăți pentru servicii tehnice” din Acordul dintre România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Legea nr. 329/2013;
h) venituri obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România, potrivit art. 223 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal;
i) venituri realizate de nerezidenți din lichidarea unui rezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal;
j) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal.
3.2. Venituri scutite de impozitul pe veniturile obținute din România, conform art. 229 din Codul fiscal, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
sau în baza unor acorduri internaționale la care România este parte:
a) venituri din dobânzi potrivit art. 229 alin. (1) lit. a), b), g) și h), potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaționale la care România este parte, după caz;
b) venituri obținute din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obținute din tranzacționarea titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de către unitățile administrativ-teritoriale și venituri obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către Banca Națională a României, potrivit art. 229 alin. (1) lit. a);
c) venituri din dividende potrivit art. 229 alin. (1) lit. c) și h), potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaționale la care România este parte, după caz;
d) venituri din premii potrivit art. 229 alin. (1) lit. d) și e);
e) venituri din redevențe potrivit art. 229 alin. (1) lit. g), potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaționale la care România este parte, după caz;
f) venituri din activități de consultanță potrivit art. 229 alin. (1) lit. f);
g) venituri realizate ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câștiguri provin și din România, potrivit art. 229 alin. (1) lit. i).

4. Termenul de depunere a declarației
Declarația se completează și se depune anual:
a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța
prevăzută în acest scop.

5. Organul fiscal central competent
5.1. Declarația se depune la organul fiscal central la care plătitorii de venituri, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal sunt înregistrați în evidența fiscală.
5.2. În cazul plătitorilor de venit nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declarația se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

6. Modul de depunere a declarației
6.1. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
6.2. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Completarea declarației

1. Perioada de raportare
În rubrica „Anul” se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2021) anul pentru care se completează declarația.

2. Căsuța „Declarație rectificativă” se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative.

3. Căsuța „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” se completează cu X în situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.

4. În caseta „Cod de identificare fiscală a succesorului” se înscrie codul de identificare fiscală a succesorului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5. Cap. I „Date de identificare a plătitorului de venit”
5.1. În caseta „Codul de identificare fiscală din România” se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit, atribuit în România, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În cazul asocierii/entității transparente fiscal prevăzute la art. 224 alin. (2) din Codul fiscal se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei desemnate pentru calculul, reținerea, plata la bugetul statului și declararea impozitului pentru veniturile cu regim de reținere la sursă datorat de fiecare asociat/participant nerezident.
5.2. În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei/entității care și-a încetat existența.
5.3. Caseta „Codul de identificare fiscală din străinătate” se completează în situația în care plătitorul venitului este un sediu permanent din România al unei persoane nerezidente, înscriindu-se codul de identificare fiscală al persoanei nerezidente care își desfășoară activitatea în România prin intermediul sediului permanent respectiv, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana nerezidentă.
5.4. În situația în care declarația se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală al persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcția/Calitatea” din formular se înscrie „Împuternicit”.
5.5. În cazul în care plătitorul de venit are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală din România va fi precedat de prefixul „RO”.
5.6. În rubrica „Denumire/Nume, prenume” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de venit.
În cazul asocierii/entității transparente fiscal prevăzute la art. 224 alin. (2) din Codul fiscal se înscriu, după caz, numele și prenumele/denumirea persoanei desemnate pentru calculul, reținerea, plata la bugetul statului și declararea impozitului pentru veniturile cu regim de reținere la sursă datorat de fiecare
asociat/participant nerezident.
5.7. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit sau persoanei din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzute la art. 224 alin. (2) din Codul fiscal, desemnate pentru calculul, reținerea, plata la bugetul statului și declararea
impozitului pentru veniturile cu regim de reținere la sursă datorate de fiecare asociat/participant nerezident.

6. Cap. II „Date recapitulative”
Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate la cap. IV, pe tipuri de venit.
Col. 2—6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.

7. Cap. III „Date privind natura veniturilor”
Rubrica „Tip de venit” — se selectează tipul de venit plătit, impozabil/scutit potrivit prevederilor Codului fiscal sau ale convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat sau în baza unor acorduri internaționale la care România este parte, după caz, corespunzător tipului de venit cuprins în lista de la cap. I „Depunerea declarației” pct. 3.

8. Cap. IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”
Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.
Col. 1 — se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanei fizice nerezidente/denumirea persoanei juridice străine, pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă/suportat impozitul și/sau a efectuat plata veniturilor.

Col. 2 — se completează statul al cărui rezident este beneficiarul venitului, la momentul realizării acestuia.

Col. 3 — se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea competentă din România.

Col. 4 — se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana nerezidentă.

Col. 5 — se înscrie totalul venitului brut scutit de impozitul pe veniturile obținute de fiecare beneficiar de venit nerezident într-un an fiscal.                                                                                                              Suma reprezentând venitul brut scutit obținut de nerezident din România și exprimat în unitățile monetare străine, cotate de Banca Națională a României, se convertește în moneda națională a României la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru ziua în care
se efectuează plata venitului către nerezident.

Col. 6 — se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit nerezident într-un an fiscal.
Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Suma reprezentând venitul impozabil obținut de nerezident din România și exprimat în unitățile monetare străine, cotate de Banca Națională a României, se convertește în moneda națională a României la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezident.

Col. 7 — se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe fiecare tip de venit, calculat și reținut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.
a) Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit.
b) Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.
c) Pentru veniturile scutite de impozitul pe veniturile obținute din România, col. 7 „Impozitul reținut” nu se completează.

Col. 8 — se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe fiecare tip de venit, calculat și suportat de plătitorul de venit în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

Col. 9 — se înscrie (se selectează) actul normativ în baza căruia s-a stabilit regimul fiscal aplicabil veniturilor plătite beneficiarilor de venit nerezidenți: „Legea nr. 227/2015”, „Convenția de evitare a dublei impuneri” sau „Acord internațional la care România este parte”, după caz.

Pentru a descărca OPANAF

Pentru a descărca OPANAF nr 179/2022, inclusiv formularele 205, 207, CLICK AICI.

Scapă de riscuri și apelează cu încredere la serviciile de contabilitate financiară oferite de SC CLAS EXPERT CONCEPT SRL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *