admin No Comments

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1665/2020 stabilea regulile de aplicare a popririi electronice.

Prin acest ordin, incepând cu ianuarie 2021, s-a luat în considerare necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi bancare şi să nu se producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate.

Odată cu punerea în practică a acestui ordin a apărut necesitatea modificării și completării legislative prin publicarea în Monitorul Oficial nr136 din 10 februarie 2022 a OMF nr 128/2022.

OMF nr 128/2022

Reproducem aici exact acest ordin.

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16) şi ale art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile art. 46 alin. (4) şi ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României comunicat prin Adresa nr. 59 din 17 ianuarie 2022,
ministrul finanţelor emite următorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 12 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 3
Formalizarea asistenţei reciproce, a acţiunilor comune şi pentru interconectarea proceselor operaţionale aferente furnizării de servicii pentru implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se efectuează prin încheierea unui protocol de colaborare între A.N.A.F., instituţiile de credit şi, după caz, Asociaţia Română a Băncilor.”

2. La anexa nr. 1, punctele 4.1 şi 4.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“4.1. Sumele ce fac obiectul actelor de executare silită se virează de instituţiile de credit în contul 50.67.02 reprezentând «Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţi) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor», deschis la Trezoreria Operativă Centrală, cod IBAN RO08TREZ999506702XXXXXXX. La efectuarea plăţilor în contul 50.67.02, instituţiile de credit vor completa în documente la plată numărul de evidenţă a plăţii şi celelalte informaţii prevăzute la pct. 3.8 Organizaţiile cooperatiste de credit vor completa în rubrica «Cod de identificare fiscală plătitor» codul de identificare fiscală al cooperativei de credit.
4.2. Trezoreria Operativă Centrală validează automat, prin intermediul programului pus la dispoziţia acesteia de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, viramentele efectuate de instituţiile de credit în contul prevăzut la pct. 4.1, în funcţie de numărul de evidenţă a plăţii şi corespondenţa acestuia cu codul de identificare fiscală al beneficiarului, identificate în sistemul informatic e-Popriri. Pentru viramentele efectuate de organizaţiile cooperatiste de credit se validează şi codul de identificare fiscală al plătitorului. În cazul în care suma rămasă de recuperat este «zero» lei, în aplicaţia informatică e-Popriri, viramentul efectuat de instituţia de credit nu se validează.”

3. La anexa nr. 1, punctul 8.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“8.4. Până la data semnării Convenţiei-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, instituţiile de credit aplică prevederile prezentei proceduri, cu excepţia dispoziţiilor cap. III.”

4. La anexa nr. 1, după punctul 8.7 se introduce un nou punct, punctul 8.8, cu următorul cuprins:
“8.8. Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor prelucrate, în ceea ce priveşte cap. V pct. 5.1 şi cap. VII pct. 7.1, aparţine exclusiv organelor de executare de la nivel teritorial.”

ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu

Bucureşti, 3 februarie 2022.
Nr. 128.

Pentru a descărca OMF nr128/2022 , click AICI>>

Scapă de riscuri și apelează cu încredere la serviciile de contabilitate financiară oferite de SC CLAS EXPERT CONCEPT SRL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *