admin No Comments

Agenția Națională De Administrare Fiscală, ANAF, a publicat și actualizat în data de 4 februarie 2022 PDF-ul inteligent pentru generarea S1002, S1003, S1005 – formatul electronic al situațiilor financiare la 31.12.2021.

S1002-S1003-S1005

Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2021 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Ordinul 85/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat in Monitorul Oficial nr.100 din 1 februarie 2022.

Extras pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 85/26.01.2022

1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

Extras art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990

Art. 185
(1) În condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.
(2) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmând a fi aplicate în mod corespunzător.
(3) În vederea efectuării publicităţii legale, Ministerul Finanţelor Publice transmite, electronic, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului copii de pe următoarele acte, în formă electronică: situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul şi, după caz, raportul consolidat al consiliului de administraţie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum şi indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicităţii legale. Publicitatea legală se realizează prin menţionarea în registrul comerţului a depunerii situaţiilor
financiare anuale, însoţite de raportul consiliului de administraţie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum şi prin publicarea indicatorilor economico-financiari extraşi din acestea.
(4) [textul din Art. 185, alin. (4) din titlul III, capitolul IV, sectiunea VI a fost abrogat la 04-nov-2020 de Actul din Rectificare din 2020]
(5) [textul din Art. 185, alin. (5) din titlul III, capitolul IV, sectiunea VI a fost abrogat la 04-nov-2020 de Actul din Rectificare din 2020]
(6) Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3).
(la data 05-nov-2020 Art. 185, alin. (6) din titlul III, capitolul IV, sectiunea VI modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 223/2020 )
*) De la data de 1 ianuarie 2011, situaţiile financiare anuale şi documentele anexate acestora, prevăzute la art. 185 se depun numai la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
(la data 04-oct-2010 Art. 185 din titlul III, capitolul IV, sectiunea VI a se vedea referinte de aplicare din Art. III din Ordonanta urgenta 90/2010 )

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2021, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40), la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip.

Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege:

  • note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz;
  • raportul administratorilor;
  • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
  • declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale

Aceste documente vor fi scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

S1004

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2021 întocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1. din Anexa 2 la OMF nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru modificarea  şi completarea unor reglementări contabile, respectiv:

  • entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilităţii;
  • persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
  • subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie 2021, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2021, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40) – publicat în data de 04.02.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *