admin No Comments

În urmă a cu câțiva ani, la sfârșitul lui 2018, patronii primeau o veste foarte bună iar contabilii, una nu chiar atât de bună.

Pe de-o parte, în sfârșit, capitalul investit de întreprinzători în propriile firme putea fi retras din profitul semestrial sub formă de dividende în avans, pe de alta, contabilii descopereau că vor avea o muncă suplimentară de efectuat în legătură cu repartizarea în cursul exerciţiului financiar al dividendelor.

Astfel, ei au fost obligaţi să întocmească situaţii financiare trimestriale, să le supună auditării în cazul în care există această obligaţie pentru situaţiile financiare anuale, să efectueze înregistrările contabile cu ocazia repartizărilor trimestriale drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.

În plus, a trebuit să existe o evidenţă contabilă cât mai exactă şi corectă cu privire la profitul contabil realizat în trimestrul respectiv, așa încât să se acorde legal dividendele către acţionari. Astfel, s-au evitat situaţiile neplăcute prin care aceştia să fie obligaţi la restituirea sumelor încasate necuvenit, nemaivorbind de faptul că puteau savarsi infracţiune – fapta de a distribui dividende din profituri fictive.

Distribuirea și plata dividendelor trimestriale

Repartizarea trimestrială a dividendelor în cursul unui exercițiu financiar este reglementată de Legea societaților nr. 31/1990, cu modificările ulterioare și de Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.

Legea contabilității prevede că repartizarea trimestrială a profitului se poate efectua în limita profitului contabil net realizat în perioada respectivă la care se pot adăuga și eventualele profituri reportate din exercițiile anterioare, din care se scad orice pierderi reportate, pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților.

Distribuirea trimestrială a dividendelor se poate aplica tuturor persoanelor juridice, indiferent de statutul fiscal al acestora (plătitoare de impozit pe profit, de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau de impozit specific.

Pentru repartizarea profitului realizat în anul curent sunt aplicabile prevederile Legii nr. 163/2018 si ale Omfp nr. 3067/2018.

Legea societăților stipulează că dividendele pot fi distribuite numai din profiturile determinate potrivit legii (art. 67, alin. 3).

Dacă asociații optează pentru repartizarea profitului realizat în anul curent la dividende, se convoacă adunarea generală (AGA) și pe baza hotărârii acesteia se încheie procesul verbal privind distribuirea.

Limita dividendelor în numerar

Legea nr. 70/2015 despre întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, prevede că operaţiunile de plăţi în numerar către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor dividende, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

Aşadar, nu se pot distribui în numerar dividende către asociaţi mai mari de 10.000 lei către o persoană şi nu sunt permise nici plăţile fragmentate în numerar către o persoană.

Contribuţia de sănătate aferentă veniturilor din investiţii sub formă de dividende

Prin OUG 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative s-au stabilit următoarele modificări în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări de sănătate datorată de persoanele fizice care obţin venituri din dividende:

Datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate persoanele fizice care realizează venituri din una sau mai multe surse şi/sau categorii menţionate mai jos, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei unice .

Asemenea venituri sunt următoarele:

 • venituri din activităţi independente;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuale;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
 • venituri din investiţii;
 • venituri din alte surse.

Deci, veniturile din dividende, fiind venituri din investiţii, sunt incluse în categoria celor pentru care se datorează contribuţie de sănătate dacă un contribuabil persoană fizică estimează că va obţine în anul curent sume nete peste plafonul de 12 salarii minime brute sau dacă estimează venituri din dividende sub plafon, dar cumulând cu celelalte venituri menţionate mai sus va depăşi plafonul respectiv.

În cazul veniturilor din dividende se iau în calcul sumele încasate efectiv de acţionari/asociaţi, nu veniturile brute repartizate acestora.

Baza anuală de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţara, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de contribuabili prin aplicarea cotei de contribuţie de 10% asupra bazei anuale de calcul (12 salarii minime brute pe ţara, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice).

Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute mai sus, cu excepţia celor pentru care plătitorii de venituri stabilesc şi declară contribuţia, depun declaraţia unică până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia.

În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe ţara, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime pe ţara şi au obligaţia depunerii declaraţiei unice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.

Persoanele fizice pot efectua plăţi reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată şi pot beneficia de bonificaţii – 5% pentru depunerea prin mijloace electronice a declaraţiei unice şi 5% pentru plata integrală a CASS.

Situații financiare interimare, politici contabile, conturi și documente necesare

Situațiile financiare interimare trebuie să fie însoțite de politicile contabile respective și se depun la ANAF, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a asociaților, conform prevederilor art. 5 ale Omfp nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile.

Pentru întocmirea situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 iar rezultatele acestei operațiuni se înregistrează în evidența contabilă a semestrului respectiv.

In acest sens se au în vedere și prevederile art. III-V din OMFP 3067/2018 conform cărora situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, care sunt destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar

Programul informatic pe baza căruia se întocmește situația financiară interimară este de tip S1120-S1121-S1122 și se găsește pe pagina de internet a ANAF.

Situațiile financiare interimare se întocmesc potrivit dispozițiilor OMFP nr. 3067/2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În Planul de conturi general din OMFP nr. 1.802/2014 a fost introdus contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”, cu ajutorul căruia se ține evidența acestor dividende și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Contul 456 „Decontări cu actionarii/asociatii privind capitalul” este un cont bifunctional. Soldul debitor al acestui cont reprezinta aportul la capital subscris și nevarsat, iar cel creditor, datoriile entitatii față de acționari/asociați.

Contul 457 „Dividende de plată” este un cont de pasiv. Soldul contului reprezintă dividendele datorate acționarilor/asociaților.

Arhiva zip de atasat conține aceleași elemente atașate de societate cu ocazia depunerii situațiilor financiare anuale, respectiv:

 • Proces verbal AGA privind aprobarea situațiilor financiare interimare;
 • Declarația conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 82/1991 a contabilității;
 • Raportul administratorului;
 • Procesul verbal pentru aprobarea raportului administratorului și propunerea de repartizare a rezultatului;
 • Note explicative(dacă e cazul);
 • Raport auditor/cenzor etc (dacă e cazul).

Societățile care au obligația depunerii notelor explicative, vor prezenta în cadrul acestora informații cu privire la politicile contabile adoptate de către societate, acestea fiind prezentate în OMFP 1802/2014 la Capitolul 6 art. 456 și urmatoarele.

În cadrul capitolului de politici și proceduri contabile al notelor explicative, societatea va face mențiuni cu privire la:

 • aplicarea Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014;
 • regulile de evaluare bazate pe costul istoric/valoarea reevaluată;
 • evaluarea imobilizărilor, stocurilor, a datoriilor și creanțelor;
 • evaluarea cheltuielilor și veniturilor și recunoasterea acestora în contul de profit și pierdere.

Potrivit pct. 576 din același ordin, societățile nu au obligația elaborarii notelor explicative la situațiile financiare anuale(interimare). În conformitate cu prevederile acestui punct societățile prezintă urmatoarele informații:

 • politicile contabile adoptate, inclusiv:
 • bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
 • conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de prezentele reglementări;
 • orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;
 • valoarea totala a oricăror angajamente financiare, garanții sau active și datorii contingente neincluse în bilanț, indicând natura și forma oricărei garanții reale care a fost acordată;
 • separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile și entitățile afiliate sau asociate;
 • suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
 • informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:
 • motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;
 • numărul și valoarea nominală sau, în absenta acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
 • în cazul achiziției și instrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
 • numărul și valoarea nominala sau, în absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și detinute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

Situațiile financiare anuale(interimare) vor fi insoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă raspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
c) persoana juridica își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

În concluzie, situațiile financiare interimare ale microentităților vor fi însoțite de următoarele documente:

 • declarația administratorului privind conformitatea cu reglementările contabile aplicabile;
 • raportul administratorului;
 • propunerea de distribuire a profitului/acoperire a pierderii;
 • o prezentare (extras de note explicative) care să cuprindă politicile contabile relevante, prezentarea elementelor extra bilanț, informații referitoare la achiziția acțiunilor proprii)

Regularizarea dividendelor în cadrul Codului de procedură fiscală modificat prin Ordonanța 11/2022

Un nou set de masuri fiscale a fost publicat în MOF in 31.01.2022. Este vorba de Ordonanța 11/2022 care aduce modificari atât codului de procedura fiscala cât și codului fiscal.

În cazul regularizării dividendelor, în situatia în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declarație de regularizare/cerere de restituire, după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor plătite sau după aprobarea situațiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite neplătite, până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferențele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167 sau 168, după caz.

Scapă de riscuri și apelează cu încredere la serviciile de contabilitate financiară oferite de SC CLAS EXPERT CONCEPT SRL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *